Algemene voorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden bevatten kernbedingen overeengekomen tussen partijen, zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en offertes uitgaand van Crodeon Technologies BV, met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 82, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0642.754.761 (hierna genoemd “Crodeon”), elke overeenkomst gesloten tussen Crodeon en haar klant (hierna genoemd de “Klant”), waaronder via de webshop www.crodeon.com, en alle facturen van Crodeon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende voorwaarden zijn overeenkomen en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is en ongeacht of de overeenkomst dient te worden uitgevoerd in België of in het buitenland. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze het tegenovergestelde bedingen.

De Klant wordt behoudens tegenbewijs geacht kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Het niet-toepassen door Crodeon van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden kan geenszins als een verzaking aan deze algemene voorwaarden worden beschouwd.

Bepaalde bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van consument (iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), in welk geval de term “Consument” gehanteerd wordt. Andere bepalingen zijn enkel van toepassing op de Klant in zijn hoedanigheid van onderneming in de zin van artikel I.1, 1° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de term “Onderneming” gehanteerd wordt. Indien zowel de Consument als de Onderneming bedoeld worden, wordt de term Klant gehanteerd.

2. Alle voorstellen, brochures, catalogi, inlichtingen en technische fiches zijn louter van informatieve aard en binden Crodeon enkel in geval van schriftelijke bevestiging van de bestelling door Crodeon. Aanbiedingen en prijzen op de webshop zijn geldig op de dag van raadpleging, tenzij anders aangeduid.

Prijzen zijn exclusief btw en leveringskosten. Een detail van de leveringskosten is terug te vinden in de shipping policy en het verschuldigde bedrag wordt samen met de btw aangegeven bij bestelling.

Crodeon behoudt zich het recht voor om, mits eenvoudige kennisgeving en, voor wat de Consument betreft, mits kennisgeving die zonder verzet blijft binnen een termijn van 8 dagen, haar prijzen te verhogen, indien bepaalde kosten die een invloed hebben op de overeengekomen prijs stijgen, zoals verhoging van basisproducten, materiaal-, loon-, vracht- of andere kosten van derden, verhoging van rechten en accijnzen op de te leveren goederen, wijzigingen in de valuta, etc., ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

3. De mogelijke plaatsen van levering en de leveringstermijnen, die ten aanzien van de Onderneming louter indicatief zijn, zijn nader gespecifieerd in de shipping policy. De Onderneming kan bij overschrijding van de leveringstermijnen geen aanspraak maken op schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De Consument dient Crodeon in geval van overschrijding van de leveringstermijn per aangetekend schrijven in gebreke te stellen en zal, indien Crodeon na ingebrekestelling niet binnen twee maanden tot levering overgaat, gerechtigd zijn om de overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 1% van de in de overeenkomst bepaalde prijs van de betrokken goederen.

4. Facturen zijn contant betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Crodeon, in euro, netto en zonder korting, tenzij expliciet anders vermeld.

Alle innings- en protestkosten, hetzij van aanvaarde wissels, hetzij van niet-aanvaarde wissels, of van bank- en discontokosten, zijn ten laste van de Klant. Bestellingen via de webshop geschieden via de aangeboden betaalmethodes.
Facturen worden bij gebrek aan protest per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na verzending ervan als aanvaard beschouwd. Protest van een factuur schort de betalingsverbintenis van de Onderneming niet op.

Elke factuur die niet betaald is op de vervaldag brengt van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op ten belope van 12% per jaar. Indien een vervallen factuur geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op de vervaldag en zonder gegronde reden, is bovendien van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het openstaande bedrag met een minimum van 40,00 euro en een maximum van 400,00 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en ongeacht het recht van Crodeon op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade.

Bij niet-betaling van één factuur worden (i) alle andere niet-betaalde facturen onmiddellijk van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar, ongeacht of deze facturen al vervallen zijn of niet, en (ii) heeft Crodeon het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot algehele betaling van de factuur.

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden en zodra het vertrouwen van Crodeon in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt is, behoudt Crodeon zich het recht voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de verdere uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten en van de Klant geschikte waarborgen te eisen. Indien de Klant weigert hierop in te gaan, behoudt Crodeon zich het recht voor om, zonder dat de Klant recht heeft op welkdanige schadevergoeding ook, de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan van rechtswege te ontbinden, onverminderd het recht van Crodeon op vergoeding van de door haar geleden schade die forfaitair begroot wordt op 60% van de te factureren verkoopprijs van de betrokken goederen, doch onverminderd het recht van Crodeon op een hogere schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is.

Schuldvergelijking door de Onderneming wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van Crodeon tot aan de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en kosten, behoudens indien Crodeon beslist om af te zien van dit eigendomsvoorbehoud. Niettemin zijn de risico’s van verlies, vernietiging of diefstal van de goederen integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de goederen worden geleverd of de Klant in gebreke blijft om de goederen in ontvangst te nemen.

Het eigendomsvoorbehoud strekt zich eveneens uit tot alle schuldvorderingen die in de plaats komen van de met eigendomsvoorbehoud bezwaarde goederen.

De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en zal deze in perfecte staat op een geschikte plaats bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden. Totdat de Klant al zijn verbintenissen heeft voldaan, zal de Klant de goederen niet verkopen of anderszins vervreemden, verwerken of bewerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht. De Klant zal Crodeon op de hoogte brengen van beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

6. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van goederen DDP (Incoterms 2020). Crodeon behoudt zich het recht voor om de bestelling in gedeelten te leveren, in welk geval Crodeon gerechtigd is om elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

De Consument kan de bestelling geplaatst via de webshop zonder opgave van reden gedurende 14 dagen herroepen. Dergelijke herroeping dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail op info@crodeon.be of per post gericht aan Crodeon Technologies BV, met maatschappelijke zetel te 9052 Gent, Technologiepark-Zwijnaarde 82) en met vermelding van de naam en adresgegevens van de Consument, de besteldatum en het ordernummer. Bij aankoop van goederen gaat de voormelde termijn van 14 dagen in op de dag waarop de Consument de goederen in bezit neemt en bij een dienstenovereenkomst op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten. Tijdens de termijn van 14 dagen verbindt de Consument zich ertoe om zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking. De Consument zal de goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de goederen wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de goederen met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Crodeon retourneren, dit op eigen kosten en risico en conform de door Crodeon verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Crodeon zal na ontvangst van de geretourneerde goederen overgaan tot terugbetaling van het reeds door de Consument ontvangen bedrag via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt, inclusief leveringskosten, tenzij de Consument voor een andere dan de goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, en met uitsluiting van de retourkosten. Na afloop van deze termijn van 14 dagen geldt dezelfde regeling als voor de Onderneming.

Annulering van de bestelling door de Onderneming kan slechts mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Crodeon en dit tot uiterlijk 30 dagen na bestelling en overeenkomstig de refund policy.

7. De conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij de levering in aanwezigheid van de vervoerder door de Klant gecontroleerd te worden. De ingebruikname, bewerking, verwerking of vervreemding van de verkochte goederen door de Onderneming brengt de aanvaarding ervan met zich mee.

De Onderneming moet elk leveringstekort of zichtbaar gebrek uiterlijk binnen de twee werkdagen na levering en elke klacht wegens verborgen gebreken uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek of in ieder geval uiterlijk twee maanden na levering aan Crodeon meedelen, dit per aangetekend schrijven met nauwkeurige en specifieke beschrijving van het gebrek, op straffe van onontvankelijkheid. Klachten wegens gebreken schorten de betalingsverplichting van de Onderneming niet op. Bij een ontvankelijke en gegronde klacht met betrekking tot gebreken aan de geleverde goederen is de aansprakelijkheid van Crodeon beperkt tot vervanging of herstelling van de goederen of tot terugbetaling van de prijs die de Onderneming voor de betrokken goederen betaald heeft, naar keuze van Crodeon en overeenkomstig de refund policy, zonder dat Crodeon gehouden is tot welkdanige andere schadevergoeding ook.

De Consument moet klachten wegens niet-conformiteit bestaande bij levering van de goederen en zich manifesterend binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering onmiddellijk en uiterlijk twee maanden na de ontdekking van het gebrek schriftelijk en met nauwkeurige en gedetailleerde opgave van het gebrek aan Crodeon overmaken. De Consument kan aanspraak maken op de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals voorzien in artikel 1641 e.v. B.W en op de wettelijke garantie bij verkoop van consumptiegoederen zoals voorzien in artikel 1649bis e.v. B.W.

Op geleverde hardware geldt een commerciële garantie van twee jaar vanaf factuurdatum die voornoemde wettelijke garantie ten voordele van de Consument onverlet laat. De commerciële garantie geldt mits integrale betaling van de factuur door de Klant en zonder dat deze verder reikt dan de garantie die Crodeon zelf ontvangt van haar toeleveranciers.
Aanspraak op de (wettelijke of commerciële) garantie vervalt in geval van abnormaal of onzorgvuldig gebruik van de goederen of herstel- of andere werkzaamheden aan de door Crodeon geleverde goederen door de Klant of door derden zonder toestemming van Crodeon.

8. Bestelling van een Crodeon Reporter met abonnementsformules (zowel de “classic” formule als de “data as a service” formule), brengt een dienstenovereenkomst tot stand (gebruik van wireless connectie en dashboard, support door Crodeon en monitoring) voor een bepaalde duur van één of drie jaar. Na afloop van de initiële of verlengde termijn wordt de dienstenovereenkomst stilzwijgend verlengd met periodes van één jaar, tenzij in geval van schriftelijke opzegging door de Klant uiterlijk 14 dagen voor de afloop van de initiële of verlengde termijn. Crodeon zal de Klant bij aanvang van de verlenging de factuur voor de betrokken periode overmaken. Bij gebrek aan betaling van deze factuur overeenkomstig artikel 4 van deze algemene voorwaarden heeft Crodeon het recht de uitvoering van de dienstenovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling op te schorten tot aan betaling van de betrokken factuur en elke andere vervallen factuur van de Klant, onverminderd het recht van Crodeon op ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 12 van deze algemene voorwaarden. De Consument kan de stilzwijgend verlengde overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.

In het kader van de “data as a service”- formule, blijft de Reporter steeds de uitsluitende eigendom van Crodeon. Op voorwaarde van correcte en tijdige betaling door de Klant in het kader van deze abonnementsformule, zal Crodeon instaan voor de terbeschikkingstelling van een Reporter, dewelke, ingeval van defect, kan worden ingeruild voor een nieuwe Reporter. Het eigendomsrecht met betrekking tot de Reporter zal evenwel op geen enkel ogenblik overgaan op de Klant. Niettemin zijn de risico’s van verlies, vernietiging of diefstal van de Reporter integraal ten laste van de Klant vanaf het moment dat de Reporter ter beschikking wordt gesteld. De Klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de ter beschikking gestelde Reporter en zal deze in perfecte staat op een geschikte plaats bewaren overeenkomstig de gebruikelijke standaarden. De Klant zal de Reporter niet verkopen of anderszins vervreemden, verwerken of bewerken, noch bezwaren met enig zekerheidsrecht.

9. Crodeon is slechts aansprakelijk voor niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover deze schade veroorzaakt is door haar fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Crodeon is steeds beperkt tot het gefactureerde bedrag. Indien de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Crodeon beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeraar wordt uitgekeerd. Crodeon is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, productiebeperkingen of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, hogere algemene kosten, verlies van cliënteel, verlies van data, schade aan goederen van de Klant, vorderingen van derden of schade aan derden.

De Klant is zelf uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik van de goederen. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat Crodeon niet aansprakelijk kan worden gesteld en dat de Klant niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen ingeval van (i) schade aan goederen toebehorend aan de Klant of aan derden door de geleverde goederen (ii) schade door een ander gebruik van de goederen dan overeengekomen of voorgeschreven door Crodeon en/of haar leveranciers, (iii) schade ingevolge een verkeerde installatie of afstelling van de goederen door de Klant of door een derde.

10. Crodeon is niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, te wijten is aan overmacht, zelfs al was deze omstandigheid voorzienbaar, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, pandemieën, besmettelijke ziekten, faillissement van of het niet-nakomen van verplichtingen door toeleveranciers, storingen van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen. In geval van overmacht heeft Crodeon, naar haar keuze, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook, het recht om de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst met de Klant te beëindigen.

11. Iedere aanspraak van de Onderneming lastens Crodeon verjaart van rechtswege indien de vordering niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van zes maanden na datum waarop de Onderneming kennis nam of had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd, zonder dat dit later kan zijn dan twaalf maanden na levering.

12. Alle overeenkomsten tussen de Klant en Crodeon maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Klant zijn verbintenissen uit hoofde van één overeenkomst niet nakomt, kan Crodeon de verdere uitvoering van zowel de desbetreffende als van de andere lopende overeenkomsten schorsen.

Crodeon is tevens gerechtigd om alle overeenkomsten met de Klant met onmiddellijke ingang, van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van welkdanige schadevergoeding ook te ontbinden in volgende gevallen:

(i) de Klant blijft in gebreke met de (tijdige) nakoming van één of meer uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

(ii) bij staking van betaling of (aanvraag van) faillissement of enige reorganisatie door de Onderneming;

(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Onderneming;

(iv) bij beslag op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Onderneming.

Bij ontbinding worden alle vorderingen van Crodeon op de Klant onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar en is de Klant Crodeon een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 60% van de in de overeenkomst bepaalde prijs, onverminderd het recht van Crodeon op een hogere schadevergoeding mits bewijs van hoger werkelijk geleden schade. Bedragen die Crodeon voorafgaand aan de ontbinding reeds heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd.

13. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag van 11 april 1980 houdende het recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd of de rechtbanken van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de verweerder, naar keuze van de eiser.

14. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. In voorkomend geval bevestigen Crodeon en de Klant dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken bepaling te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen is toegelaten.

15. Indien Crodeon persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit in overeenstemming met de privacy policy waarvan de Klant op eenvoudig schriftelijk verzoek een kopie kan ontvangen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving.

16. In geval van onduidelijkheid over de interpretatie van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd doorslaggevend.